Какво правим?
 
 

Какво правим?
СТАРТИРА ПРОЕКТ “РОМИТЕ СА ЧАСТ ОТ ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА БЪЛГАРИЯ”

Проектът „Ромите са част от човешкия капитал на България” има за цел да повиши мотивацията на учениците, завършващи основното си образование да постъпят в средните учебни заведения. С цел да се осигури равен достъп до средното образование в прокта се предвиждат допълнителни курсове по основните учебни предмети.
В проекта са включени всички ученици завъшващи VІІ и VІІІ, от партньорските училища - ОУ „Васил Левски”, гр. Ботевград; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Скравена и ОУ” Васил Левски”, с. Новачене.


ПОСТАВЕНИ ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Степента на образование и професионалната подготовка са ключови фактори за бъдещото развитие и израстване на личността. Достигането на високо ниво на образованост обуславя по-адекватно и включване в пазара на труда, личният просперитет на личността, икономическото и общественото развитие на страната.

В община Ботевград се намират 12 училища, от които 2 са висши учебни заведения и 3 са професионални гимназии. Въпреки възможностите, които общината предоставя за равнопоставен достъп до тях, образователният ценз на ромското население е много нисък. Едва 1% от ромското население има висше образование, със средно и средно специално са по-малко от 6%, основно образование имат 46% от ромите, а с начално са 37%. Почти 9% от ромите в общината са напълно неграмотни.

Ниската степен на олразование сред ромското население се дължи на много и взаимно свързани фактори:

  1. Недостатъчната подготовка на учениците за кандиддатстване в средните и висшите училища;

  2. Липсата на информация относно бъдещите перспективи, които дава по-доброто образование;

  3. Слабата мотивация и неизаинтересованост на някои родители към образованието на техните деца

  4. и други

За да се преодолеят тези фактори и учениците се мотивират за получаване на по-високо образование, екипът на сдружение „Разнообразни и равни” разработва настоящият проект, финансиран от фондация „Америка за България”.ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”

Проект „Ромите са част от човешкия капитал на България” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.
Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие.
Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
The America for Bulgaria Foundation (ABF) assists in the development and growth of a vibrant private sector for the benefit of a free and democratic Bulgaria. Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development. The grants provided by ABF will build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria.СДРУЖЕНИЕ “РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ”

Сдружение „Разнообразни и равни” е неправителствена организация, регистрирана през 2005 г. Основните цели на организацията са да защитава правата и основните свободи на българските граждани и да съдейства за развитие и участие на гражданите във всички сфери на обществено – политическия, културен и икономически живот в България. За целта сдружение „Разнообразни и равни” разработва и реализира редица проекти, целящи подпомагане и интеграция на етническите малцинства. Работата на сдружението е насочена основно към повишаване на образователния ценз, културното богатство и гражданска ангажираност на етническото население. Някои от проектите, разработени от сдружението, са „Навън е интересно”, „Лице в лице, ръка за ръка”, „Да се учим и живеем заедно”, „Център за занаяти”, „Работа с талантливи ромски ученици”, „Училището - част от моя свят”, „Ромските деца искат да учат" и други. Сдружението работи успешно с редица представители на местната власт и други неправителствени организации.

Екип по проекта:

  1. Радостин Манов - Ръководител на проекта

  2. Радослав Христов - Координатор

  3. Надежда Чиплакова - Технически сътрудник

  4. Анна Тодорова - Счетоводител

  5. доц.Ангелина Иванова - Консултант