Кои сме ние?

Кои сме ние?СДРУЖЕНИЕ „РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ”

Сдружение „Разнообразни и равни” е НПО с идеална цел, регистрирана на 05.01.2006 г. Мисията на организацията е да промоцира равенство за всички български граждани от ромски произход с цел да станат равноправни и активни граждани на Р. България.

Цели: да защитава правата и основните свободи на ромите и участието им в обществено-политически, икономическия и културния живот; да стимулира активна гражданска позиция чрез разработване на проучвания, стратегии и планове за конкретни действия с активното участие на ромската общност; да съдейства за социалната интеграция на ромите чрез мултикултурни инициативи; да лобира пред държавните и местните органи и институции за участие на младежите при взимане на решения и тяхното изпълнение.
Организацията е член на младежките електронни мрежи „Diversity and cohesion”. Сдружението разработва проекти и провежда инициативи по проблемите на образованието, здравеопазването, професионалната подготовка, лобира пред местните органи за пълноправно участие на хората от етническите малцинства за взимане на решения и участието им в тяхното изпълнение. Работи в мрежа с неправителствени организации от цялата страна като водеща организация или партньор. Изпълнява проекти по програмите на МОМН, МТСП, ИОО – Будапеща и София, ФАБ и др.през последните две години изпълнява компонент „Наставничество” в рамките на проект „Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари специализанти от ромски произход”. Сдружението селектира наставници на студентите от медицинските университети и колежи, информира наставници и студенти за съдържанието на наставничеството като процес, реализира мониторинг чрез обратна връзка от студенти и наставници, организира работни срещи общи и по места. Студентите участват в здравни кампании с акцент върху ромската общност, участват в колоквиуми, дискусии и конференции по различни проблеми на здравеопазването на ромската общност със свои съобщения и доклади. Проследява резултати от процеса „Наставничество”.
През академичната 2010-2011г. целевата група беше 56 студенти и специализанти, които се подготвяха съвместно с 31 наставника. За академичната 2011-2012 г. целевата група е 71 студенти и 35 наставника.
В сдружението работят специалисти от различни области с професионален опит за работа в училища със смесен етнически състав, със студенти и младежи от етническите малцинства с акцент ромската общност. При изпълнение на проектите се привличат външни сътрудници специалисти. Сдружението работи в тясна връзка с общинската администрация на Столична община, Елин Пелин и Ботевград.